Informatie over cookies & tracking voor het gebruik van Parship


Versie: 04.05.2021

Overzicht van het beheer van cookies en trackingtechnologieën resp. het intrekken van verleende toestemming

U kunt uw instellingen voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies en andere trackingtechnologieën te allen tijde controleren en aanpassen resp. uw verleende toestemming intrekken. Ga hiervoor als volgt te werk:

 • Gebruik wanneer u onze website gebruikt ons Consent Management Platform ("CMP") door op hier te drukken.
 • Ga wanneer u onze app gebruikt op deze pagina helemaal en druk op "Trackinginstellingen".

Meer informatie vindt u hieronder bij "Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren, voorkomen of cookies wissen?" of bij "Hoe kunt u het gebruik van trackingtechnologieën beheren, voorkomen of trackingtechnologieën wissen?".

Meer informatie

In deze Informatie over cookies & tracking vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het plaatsen van cookies en over het gebruik van andere trackingtechnologieën bij het gebruik van diensten van Parship.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van diensten van Parship vindt u in ons Privacystatement.

Tenzij in deze Informatie over cookies & tracking of in ons Privacystatement anders is aangegeven, is de verwerkingsverantwoordelijke PE Digital GmbH (hierna "Parship" of "wij" resp. "ons").

Inhoudsopgave

Cookies en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de website van Parship

Cookies & Tracking

Behalve de in het Privacystatement genoemde verwerking van persoonsgegevens worden bij het gebruik van de website van Parship tijdens of na uw bezoek cookies en andere trackingtechnologieën (hierna samen ook "cookies" genoemd) opgeslagen op uw apparaat.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden wanneer u een website bezoekt en worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Als de overeenkomstige internetpagina wordt opgehaald, verzendt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk.

Ook technologieën van derden zoals scripts, pixels en tags die Parship voor promotionele doeleinden koppelt aan zijn website, plaatsen cookies op uw apparaat.

Bepaalde cookies worden automatisch gewist na afloop van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden gedurende een vooraf bepaalde tijd of permanent opgeslagen in de browser van de gebruiker en wissen zichzelf vervolgens (de zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

Welke categorieën cookies gebruikt Parship?

Afhankelijk van de functie en het doel worden cookies bij Parship ingedeeld in verschillende categorieën.

Essentiële cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website van Parship te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat ons internetaanbod veilig en makkelijk te gebruiken is. Deze categorie bevat bijv.

 • Cookies die dienen voor de identificatie resp. authentificatie van onze gebruikers en cookies in relatie tot een veilig authentificatieproces (Secure Authentication Process);
 • Cookies ter waarborging van de veiligheid van informatietechnische systemen van Parship,
 • Cookies ter bestrijding van misbruik en voorkoming van bedrog;
 • Cookies die bepaalde gegevens van gebruikers tijdelijk opslaan;
 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan.

Door deze cookies kunt u veilig over onze website surfen en de functies zoals gewenst gebruiken. Zonder deze cookies kunnen essentiële diensten van Parship niet beschikbaar worden gesteld. Wij zetten cookies alleen in als u onze website bezoekt. Ze worden doorgaans na het sluiten van uw browser gewist. Bovendien worden deze cookies zo gebruikt om bij aanmelden met uw mobiele apparaat de geoptimaliseerde weergave van de website op te roepen, zodat uw geheugen niet onnodig wordt belast.

Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship en de leden van Parship dat de service van Parship veilig en eenvoudig kan worden gebruikt en de kwaliteit van onze website en de content daarvan voortdurend worden verbeterd.

Voor het gebruik van de “essentiële” cookies is geen toestemming vereist. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte “essentiële” cookies vindt u op ons CMP.

Functionele cookies

Met “functionele” cookies, kunnen wij het gebruik van onze website door u uitgebreid analyseren en deze analyse statistisch verwerken.

Hierbij verzamelen wij bijvoorbeelds informatie over hoe Parship-leden en gebruikers met onze website omgaan en welke pagina’s zij hebben bezocht.

Aan de hand van reikwijdtemetingen meten wij het succes van onze reclame-uitingen en krijgen wij marktbreed vergelijkbare statistische analysecijfers. Met behulp van cookies of door beoordeling van de logbestanden stellen wij ook gebruiksprofielen op. Hierbij gebruiken wij doorgaans de IP-adressen van de gebruikers hetzij helemaal niet of we korten deze gelijk na verzamelen in.

Het doel van de gegevensverwerking is onze website zo vorm te geven dat hij voorziet in de behoefte, de reikwijdte van onze website en van reclame-uitingen te analyseren en door het verzamelen van informatie meer begrip te krijgen van de behoeften van onze gebruiker en de leden van Parship met betrekking tot het gebruik van onze website.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming.

Wij verwerken uw gegevens zelf of middels verwerkers die hun werk op basis van onze instructies uitvoeren en uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. In enkele gevallen zijn de aanbieders volgens artikel 26 AVG gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijk (joint controlling) wanneer wij samen persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en met gezamenlijk bepaalde middelen verwerken. In andere gevallen verwerken de aanbieders persoonsgegevens ook onder hun eigen verantwoordelijkheid. Enkele aanbieders zijn mogelijk gevestigd in niet-EER-landen resp. geven gegevens door aan niet-EER-landen.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte ”functionele” cookies en de aanbieders waar wij mee samenwerken, alsook het doel van de gegevensverwerking vindt u hier.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens op uw apparaat in samenhang met cookies. Hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van gegevens, leest u bij "Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren, voorkomen of cookies wissen?". Bij tools die werken met Opt-Outcookies moet rekening worden gehouden met het feit dat de Opt-Outfunctie apparaat- resp. browserspecifiek is en in principe alleen voor het op dat moment gebruikte apparaat of de gebruikte browser geldt. Als u meerdere apparaten resp. browsers gebruikt, moet u de Opt-Out op elk afzonderlijke apparaat en in elke gebruikte browser instellen.

“Afzet” Cookies (Marketing Cookies)

Wij gebruiken cookies ook voor reclamedoeleinden (“afzet” cookies). De met behulp van cookies aangemaakte profielen betreffende het gebruikersgedrag ( bijv. de reclamebanners waarop is geklikt, het aantal bezochte subpagina's, ingevoerde zoekopdrachten) gebruiken wij om het succes van onze advertenties te meten (succesmeting van reclamecampagnes), kennis over de doelgroepen te vergaren resp. u reclame aan te bieden die voor u relevant

Wij staan in dit verband ook andere bedrijven toe om met behulp van cookies gegevens over onze gebruikers te verzamelen.Voor de succesmeting van deze reclamecampagnes (zogenoemde conversietracking) geven wij trackingegevens ook door aan aan bedrijven zoals Google en Microsoft.

Deze bedrijven kunnen de verzamelde gegevens voor eigen doeleinden verwerken, vooral ook voor het doel om hun webanalyse- en trackingdienst beschikbaar te stellen. Deze bedrijven kunnen de met behulp van cookies verzamelde gegevens ook met andere gegevens combineren die op de websites van de betreffende bedrijvenzijn verzameld. Zo is het voor deze bedrijven eventueel mogelijk om gebruiksprofielen op te stellen.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming.

Wij verwerken uw gegevens zelf of middels verwerkers die hun werk op basis van onze instructies uitvoeren en uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. In enkele gevallen zijn de bedrijven volgens artikel 26 AVG gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijk (joint controlling) wanneer wij samen persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en met gezamenlijk bepaalde middelen verwerken. In andere gevallen verwerken de bedrijven persoonsgegevens ook onder hun eigen verantwoordelijkheid. Enkele van deze bedrijven zijn mogelijk gevestigd in niet-EER-landen resp. geven gegevens door aan niet-EER-landen.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte ”afzet” cookies en de bedrijven waar wij mee samenwerken, alsook het doel van de gegevensverwerking vindt u hier.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens op uw apparaat in samenhang met cookies. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u onder „Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren, voorkomen of cookies wissen?". Bij tools die werken met Opt-Outcookies moet rekening worden gehouden met het feit dat de Opt-Outfunctie apparaat- resp. browserspecifiek is en in principe alleen voor het op dat moment gebruikte eindapparaat of de gebruikte browser geldt. Wanneer u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-outcookie op elk apparaat en in elke gebruikte browser instellen. Bovendien kunt u de aanmaak van gebruiksprofielen ook in zijn geheel verhinderen door het gebruik van cookies in het algemeen uit te schakelen.

Wanneer u niet instemt met het gebruik van "afzet"cookies en deze afwijst, worden advertenties getoond die voor u wellicht minder relevant zijn.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot “Cookies”

 • Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemmingsverklaring van de betrokken persoon krijgen, is artikel 6, lid 1, punt a) van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrond.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van het contract van Parship (Basis- of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
 • Is de verwerking voor waarborging van een gerechtvaardigde belang van Parship of een derde zoals zijn leden vereist en zijn de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokkenen niet superieur aan het eerstgenoemde belang dan dient artikel 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het gerechtvaardigde belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Hoe kunt u het gebruik van cookies, beheren, voorkomen of cookies wissen?

Wij gebruiken cookies alleen met uw toestemming, behalve wanneer het om "essentiële" cookies gaat. Parship biedt u in het kader van een Consent Management (“CMP”) de mogelijkheid volgens uw instructies over het instellen van cookies te beslissen en om de geplaatste cookies te controleren. U hebt op elk moment de mogelijkheid de daar genomen beslissing te wijzigen en de eventueel verleende toestemming achteraf te herroepen. Daarvoor kunt u op ons CMP de instellingsmogelijkheden oproepen.

Gebruik wanneer u met ons in contact wilt komen betreffende uw toestemming de gegevens in het hoofdstuk Contact van ons Privacystatement of stuur een e-mail naar privacypolicy@parship.be en vermeld daarbij uw toestemmings-ID en de datum van uw verleende toestemming. Deze vindt u allebei op het CMP.

Voor het Consent Management maken wij gebruik van het Usercentrics Consent Management platform (Usercentrics) van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland. Usercentrics verzamelt logbestandsgegevens en toestemmingsinformatie met behulp van JavaScript. Door JavaScript kunnen wij de gebruiker informeren over zijn toestemmingsverklaring voor bepaalde cookies op onze website en hoe deze kunnen worden opgevraagd, beheerd en gedocumenteerd.

U kunt de uitvoering van JavaScript op elk moment door bijbehorende instellingen blijvend van uw browser verwijderen waardoor ook Usercentrics JavaScript niet kan uitvoeren. Meer informatie over de privacyprocedures van Usercentrics vindt u hier.

U kunt de cookie-instellingen op onze website beheren via bovengenoemde functies maar ook door wijzigen van uw browserinstellingen (activeren/deactiveren en wissen). U kunt uw cookies via de meeste browsers beheren door of alle cookies te accepteren of afwijzen of alleen bepaalde soorten cookies te accepteren. Hoe u de cookies beheert en verwijdert vindt u onder Help van uw browser.

Als u uw cookie-instellingen wijzigt, worden bepaalde cookies geblokkeerd. Het kan zijn dat u dan enkele functies van onze website niet volledig kunt gebruiken. Ook kunnen wij mogelijk enige content niet beschikbaar stellen die u eerder wel hebt gezien of gebruikt.

Overzicht van de door Parship gebruikte cookies

Op ons CMP vindt u een compleet overzicht van alle cookies die op onze website worden gebruikt. U vindt hier behalve de beschrijving van de verschillende cookies ook nog het gebruiksdoel, de verwerkte gegevens, de verwerkingsverantwoordelijkeen andere belangrijke informatie.

Ga voor meer informatie en hulp met betrekking tot webtrackingmechanismen naar www.YourOnlineChoices.com.


Bijlage: Technische informatie cookies

Internet Explorer:

Instructies op https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

Instructies op https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Google Chrome:

Instructies op https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari:

Instructies op https://help.apple.com/safari/mac/8.0/?lang=nl%23/sfri11471#/sfri11471

Trackingtechnologieën bij gebruik van de app van Parship

Naast de in het Privacystatement genoemde verwerking van persoonsgegevens worden bij gebruik van de app van Parship ook trackingtechnologieën gebruikt.

Voor de tracking in de app worden daarbij zogenaamde apparaat-ID's gebruikt die voor het betreffende eindapparaat uniek zijn. Deze ID's zijn bij iOS de zogenaamde ID for Advertisers (IDFA) en bij Android de advertentie-ID van Google. Wanneer u in de instellingen op uw eindapparaat geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van deze ID voor targeting- en/of advertentiedoeleinden, of u zich bij het gebruik van ID's in het algemeen niet hebt afgemeld, wordt uw ID aan ons doorgegeven en kan deze door ons resp. door onze partners worden gebruikt om informatie te verzamelen.

Welke categorieën trackingtechnologieën gebruikt Parship?

Afhankelijk van de functie en het doel worden trackingtechnologieën bij Parship ingedeeld in verschillende categorieën.

Essentiële trackingtechnologieën

Bepaalde trackingtechnologieën zijn noodzakelijk om de app van Parship te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat onze app veilig en makkelijk te gebruiken is. Deze categorie bevat bijv.

 • Trackingtechnologieën die dienen voor de identificatie resp. authentificatie van onze gebruikers en trackingtechnologieën in relatie tot een veilig authentificatieproces (Secure Authentication Process);
 • Trackingtechnologieën ter waarborging van de veiligheid van informatietechnische systemen van Parship,
 • Trackingtechnologieën ter bestrijding van misbruik en voorkoming van bedrog;
 • Trackingtechnologieën die bepaalde gegevens van gebruikers tijdelijk opslaan;
 • Trackingtechnologieën die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan.

Door deze trackingtechnologieën kunt u veilig gebruik maken van onze app en de functies zoals gewenst gebruiken. Zonder deze trackingtechnologieën kunnen essentiële diensten van Parship niet beschikbaar worden gesteld. Wij zetten trackingtechnologieën alleen in als u onze app bezoekt.

Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship en de leden van Parship dat de service van Parship veilig en eenvoudig kan worden gebruikt en de kwaliteit van onze app en de content daarvan voortdurend worden verbeterd.

Voor het gebruik van de “essentiële” trackingtechnologieën is geen toestemming vereist. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Een overzicht van de "essentiële" trackingtechnologieën die wij gebruiken en meer informatie hierover vindt u hier.


Functionele trackingtechnologieën

Met “functionele” trackingtechnologieën, kunnen wij het gebruiksgedrag van onze app door u uitgebreid analyseren en deze analyse statistisch verwerken.

Hierbij verzamelen wij bijvoorbeeld informatie over hoe Parship-leden en gebruikers met onze app omgaan en welke pagina’s zij hebben bezocht.

Met behulp van “functionele” trackingtechnologieën stellen wij ook gebruiksprofielen op.

Gegevens die met behulp van “Functionele” trackingtechnologieën worden verzameld kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of uw activiteiten op andere apps te volgen.

Het doel van de gegevensverwerking is onze app zo vorm te geven dat hij voorziet in de behoefte, de reikwijdte van onze app en van reclamemaatregelen te analyseren en door het verzamelen van informatie meer begrip te krijgen van de behoeften van onze gebruiker en de leden van Parship met betrekking tot het gebruik van onze website.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming.

Wij verwerken uw gegevens zelf of middels verwerkers die hun werk op basis van onze instructies uitvoeren en uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. In enkele gevallen zijn wij volgens artikel 26 AVG samen met de anbieders verantwoordelijk (joint controlling) voor de gegevensverwerking wanneer wij samen persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en met samen vastgelegde middelen verwerken. In andere gevallen verwerken deze aanbieders persoonsgegevens ook onder hun eigen verantwoordelijkheid. Enkele aanbieders zijn mogelijk gevestigd in niet-EER-landen resp. geven gegevens door aan niet-EER-landen.

Meer informatie en een overzicht van de "functionele" trackingtechnologieën die wij gebruiken en de aanbieders waar wij mee samenwerken, alsook het doel van de gegevensverwerking, vindt u hier.

Het bewerken van gegevens op uw apparaat met betrekking tot de trackingtechnologieën te allen tijde afwijzen. Hoe u de bewerking kunt afwijzen, leest u bij "Hoe kunt u het gebruik van trackingtechnologieën beheren, voorkomen of trackingtechnologieën wissen?”. Houd er rekening mee dat de opt-outfunctie bij apps apparaatgerelateerd is en in principe alleen voor het gebruikte eindapparaat geldt. Wanneer u onze app op meerdere eindapparaten gebruikt, moet u de opt-outcookie op elk apparaat afzonderlijk plaatsen.

“Afzet”-trackingtechnologieën (Marketing trackingtechnologieën)

Wij gebruiken trackingtechnologieën ook voor reclamedoeleinden (“afzet” trackingtechnologieën). De met behulp van deze trackingtechnologieën aangemaakte profielen betreffende het gebruikersgedrag ( bijv. de reclamebanners waarop is geklikt, , acties in de app, ingevoerde zoekopdrachten) gebruiken wij om het succes van onze advertenties te meten (succesmeting van reclamecampagnes).

Wij staan in dit verband ook andere bedrijven toe om met behulp van cookies gegevens over onze gebruikers te verzamelen of eventueel van ons te ontvangen. Zo kunnen deze bedrijven en wij het succes van deze reclamecampagnes (zogenoemde conversietracking) meten.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming.

Wij verwerken uw gegevens zelf of middels verwerkers die hun werk op basis van onze instructies uitvoeren en uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. In enkele gevallen zijn wij volgens artikel 26 AVG samen met de bedrijven gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijk (joint controlling) wanneer wij samen persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en met gezamenlijk bepaalde middelen verwerken. In andere gevallen verwerken de bedrijven persoonsgegevens ook onder hun eigen verantwoordelijkheid. Enkele van deze bedrijven zijn mogelijk gevestigd in niet-EER-landen resp. geven gegevens door aan niet-EER-landen.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte "afzet"-trackingtechnologieën en de bedrijven waar wij mee samenwerken, alsook het doel van de gegevensverwerking, vindt u hier.

U kunt het verwerken van gegevens op uw apparaat met betrekking tot trackingtechnologieën te allen tijde afwijzen. Hoe u de verwerking kunt afwijzen, leest u bij "Hoe kunt u het gebruik van trackingtechnologieën beheren, voorkomen of trackingtechnologieën wissen?". Houd er rekening mee dat de opt-outfunctie bij apps apparaatgerelateerd is en in principe alleen voor het gebruikte eindapparaat geldt. Wanneer u onze app op meerdere eindapparaten gebruikt, moet u de opt-outcookie op elk apparaat afzonderlijk plaatsen.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot trackingtechnologieën

 • Voor het verwerking van persoonsgegevens met behulp van trackingtechnologieën, die niet vereist zijn, vragen wij de betrokkene om toestemming. In dit geval dient artikel 6, lid 1, punt a) van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van het contract van Parship (Basis- of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
 • Is de verwerking voor waarborging van een gerechtvaardigde belang van Parship of een derde zoals zijn leden vereist en zijn de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokkenen niet superieur aan het eerstgenoemde belang dan dient artikel 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het gerechtvaardigde belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Hoe kunt u het gebruik van trackingtechnologieën, beheren, voorkomen of trackingtechnologieën wissen?

Wij gebruiken trackingtechnologieën alleen met uw toestemming, behalve wanneer het om "essentiële" trackingtechnologieën gaat. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of uw instellingen aanpassen. Daarvoor drukt u op deze pagina onderaan op "Trackinginstellingen" om naar de instelmogelijkheden te gaan.

Verder kunt u te allen tijde op uw apparaat bezwaar maken tegen het gebruik van de ID voor targeting- en/of advertentiedoeleinden. Verder kunt u zich op uw apparaat ook in het algemeen van het gebruik van ID's afmelden (opt-out). (Zie de handleiding voor Android-apparaten hier en voor Apple-apparaten hier).

Overzicht van de door Parship gebruikte trackingtechnologieën

Hier vindt u een compleet overzicht van alle cookies en trackingmechanismen die op onze app worden gebruikt. U vindt hier behalve de beschrijving van de verschillende trackingmechanismen ook nog het gebruiksdoel, de verwerkte gegevens, verwerkingsverantwoordelijke en andere belangrijke informatie.

Gratis aanmelden en testen Gratis aanmelden

Ik ben

Ik zoek

De Algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookiebepalingen zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvang je via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).
Error with static Resources (Error: 418)